راهنمای نصب

 
روش نصب درزگير ابري صانع:
1- قبل از نصب درزگیر، باید سطوح پنجره ها کاملا تمیز شود.
2- نوار درزگیر باید بگونه ای نصب شود که در زمان بسته شدن درب، تنها در جهت عمود بر لایه چسب فشرده شود و نیروهای جانبی و برشی بر آن وارد نشود.
3- کاغذ پشت نوار از آن جدا شده و درزگیر بر روی سطح نصب شود.
4- در زمان نصب از کشیدگی و یا فشردگی نوار درزگیر جلوگیری شود و درزگیر در حالت طبیعی خود نصب شود.
5- در صورت فشردگی و جمع شدن درزگیر در کنج و گوشه ها، بهتر است دو قسمت بصورت مجزا نصب شود.